OPD Time Table

DEPARTMENT OF MEDICINE

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 10AM-1PM Hrishikesh Joshi Dravid Tejal Nilima Mane Swapna Malshe Sumit Agrawal Yash Bahulikar Yash Khanvilkar
2 6.30PM-8.30PM Hrishikesh Joshi Dnyaneshwar Diwane Nilima Mane Hrishikesh Joshi Dnyaneshwar Diwane Nilima Mane Komal Kulkarni
3 4PM-6PM Sukrut Purandare

DEPARTMENT OF SURGERY

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 10AM-1PM Godbole Neha Date Sanjay Agashe Prasad Sathaye Yashwant Kamlakar Haran Shashank Adgudwar Sonsale Rajesh
2 04pm-6PM Godbole Neha
2 6:30PM-8:30PM Sonsale Rajesh Sonsale Rajesh Sonsale Rajesh Sonsale Rajesh

DEPARTMENT OF PLASTIC SURGERY

no Time Monday Tuesday Wednesay Thursday Friday Saturday Sunday
1 2PM-4PM Kulkarni Ananta Agarkhedkar Nikhil Athavale Swapna
DEPARTMENT OF NEUROSURGERY
no Time Monday Tuesday Wednesay Thursday Friday Saturday Sunday
1 4PM-6PM Talathi Nikhil
DEPARTMENT OF NEPHROLOGY
no Time Monday Tuesday Wednsay Thursday Friday Saturday Sunday
1 4PM-6PM Arun Tirlapur
DEPARTMENT OF PEDIATRICS
no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 10AM-1.00PM Rakshe Sarika Begani Rashmi More Santosh Rashmi Begani Mahajan Keyur Deshpande Anand Mahankar Parag
2 6.30PM-8.30PM Doshi Prajakta Begani Rashmi Maind Gauri Doshi Prajakta Begani Rashmi Komal Agrawal

DEPARTMENT OF PAEDIATRIC SURGERY

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 06.30pm-08.30pm Dhananjay Vaze Kshama Kulkarni Dhananjay Vaze
DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 10AM-1PM Patil Monica Deolekar Sangita Joshi Vidula Malshe Sameer Deolekar Sangita Karne Durga Malshe Sameer
3 2pm-4pm Monica Patil
4 6.30pm-8.30pm Durga Karne Joshi Vidula Durga Karne Joshi Vidula

DEPARTMENT OF LACTATIONAL MEDICINE

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 4PM-6PM Vishakha Haridas

DEPARTMENT OF ORTHOPEDICS

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 10AM-1PM Deshmukh Varun Parekh Hemant Page Anirudha Deshmukh Varun Lonari Abhijit Page Anirudha Sachin Choudhary
2 4PM-6PM Chinmay Ghaisas
3 6:30PM-8:30PM Parekh Hemant Chaudhari Sachin Lonari Abhijit Parekh Hemant Anirudha Page Chaudhari Sachin

DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 10AM-1PM Desai Arati Desai Vijay Desai Arati Arati Desai Deshmukh Vaishali Tripti Kokhatkar Pathak Shonal(2nd & 4th)
2 2PM-4PM
3 4PM-6PM Dr Kolhatkar Trupti(Vitreoaretina) Dr Trupti Kolhatkar
4 6:30PM-8:30PM Desai Vijay Shonal Pathak Desai Vijay Shonal Pathak Desai Vijay Shonal Pathak

DEPARTMENT OF ENT

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 10AM-1PM Dani Sanket Jain Vishal Thekedar Pallavi Mehta Shivkumar Deshpande Amol Gokhale Nikhil Tanmay Chaudhari (2nd & 4th)
2 6.30PM-8.30PM Aditya Yeolekar Tanmay Chaudhari Aditya Yeolekar Tanmay Chaudhari

MAI DIABETES CARE AND RESEARCH CENTER

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 4PM-6PM Dr Hrishikesh Joshi Dr Nilima Mane

DEPARTMENT OF CARDIOLOGY

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 2PM-4PM Aniket Gadre Prashant Mishra Aniket Gadre Mulay Anuja Prashant Mishra Mulay Anuja

DEPARTMENT OF UROLOGY

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 2PM-4PM Hrishikesh Deshmukh Valsangkar Rohan

DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 4:00PM-6:00PM Sunil Gowda Sunil Gowda

DEPARTMENT OF CHEST MEDICINE

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 4PM-6PM Pankaj Magar Pankaj Magar

DEPARTMENT OF DENTISTRY

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 10AM-1PM Archana Bhaskar Suruchi Deo Archana Bhaskar Suruchi Deo Archana Bhasjar Suruchi Deo Rucha Davalbhakta (Pedodontist-1st 3rd &5th)                   Dr Shweta Chaudhari- 2nd & 4th)
2 2PM-5PM Dr Ashutosh Javadekar Dr Siddharth Shinde(Orthodontist) Dr Ashutosh Javadekar Amod Patankar (oral surgeon)
3 6:30PM-8:30PM Prachitee Deshpande Arpita Dhopade Geetali Garje Arpita Dhopade Geetali Garje Arpita Dhopade

DEPARTMENT OF DERMATOLOGY (SKIN)

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 4PM-6PM Kelkar Amey Mukta Tulpule Neeta Gokhale Kelkar Amey Mukta Tulpule Neeta Gokhale

DEPARTMENT OF NEUROLOGY

no Time Monday Tuesday Wednesay Thursday Friday Saturday Sunday
1 4PM-6PM Dr Vishal Deshpande
1 2PM-4PM Rushikesh Deshpande
DEPARTMENT OF GASTROENTEROLOGY
no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 4PM-6PM Mahesh Mahadik
2 6.30PM-8.30PM Sachin Palnikar

DEPARTMENT OF PHYSIOTHERAPY

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 11AM-1PM Purva Tambe Purva Tambe Purva Tambe Purva Tambe Purva Tambe Purva Tambe
2 2PM-5PM Tarang Goregaonkar Tarang Goregaonkar Tarang Goregaonkar Tarang Goregaonkar Tarang Goregaonkar Tarang Goregaonkar

3,5PM-8PM,Rasika Kulkarni,Rasika Kulkarni,Rasika Kulkarni,Rasika Kulkarni,Rasika Kulkarni,Rasika Kulkarni,,
[/table]